Zadania logistyki zaopatrzenia

Pobierz

Głównym celem podsystemu zaopatrzenia jest efektywne i ekonomiczne zaspokajanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa.Zadania realizowane w ramach logistyki zaopatrzenia polegają przede wszystkim na dostarczeniu wymaganych surowców, materiałów (także pomocniczych i eksploatacyjnych), półproduktów, części zamiennych, wyrobów gotowych (co występuje zwłaszcza w działalności handlowej), także innych umożliwiających wykorzystanie posiadanych .Zaopatrzenie i jego zadania Misja logistyki zaopatrzenia Zadania logistyki zaopatrzenia Problemy logistyki zaopatrzenia Zapasy jako element działań logistycznych Wskaźniki oceny logistyki zaopatrzenia Metody kształtowania zapasów Klasyczne modele kształtowania zapasów Ekonomiczna wielkość zamówienia Koncepcja just-in-timeZadania logistyki zaopatrzenia: kształtowanie, sterowanie i regulacja całkowitego przepływu informacji i materiałów od dostawców do odbiorców, uwzględniając optymalizację strefy zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, transportu i produkcji, które wynikają z ogólnych celów przedsiębiorstwa.Logistyka wojskowa (ang.military logistics) - część logistyki obronnej, służba powołana do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług związkom operacyjnym, związkom taktycznym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom sił zbrojnych..

Zadania logistyki produkcji.

Ważnym celem logistyki jest dążenie do osiągnięcia optymalnej koordynacji przepływówlogistyki zaopatrzenia są ilościowe procedury zamawiania i odbioru materiałów.. 5.Logistyka zaopatrzenia odpowiada za dostarczenie materiałów, surowców, półproduktów lub towarów od dostawców do magazynu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do miejsc przetworzenia.. Podstawowe funkcje Logistyka zaopatrzenia.Podstawowe zadania stawiane logistyce to skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji oraz koordynacja przepływów surowców, materiałów od produkcji i wyrobów gotowych pamiętając o minimalizacji kosztów tego przepływu.Logistyka dystrybucji - utrzymywanie zapasów wyrobów gotowych, lokalizacja magazynów dystrybucyjnych, organizacja kanałów dystrybucyjnych, wybór środków transportu, optymalizacja dróg transportowych..

Organizacja logistyki zaopatrzeniaTabela.

Logistyka serwisu - zaopatrywanie nabywców w części zamienne, czynności posprzedażne, obsługa zwrotów towarowych.Def.. Dobrze prowadzona Logistykę Zaopatrzenia (zwana dalej LZ) ma usprawnić produkcję i minimalizować ponoszone koszty.. Określić i ocenić zasady umieszczania towarów w magazynie.. Formy organizacji zaopatrzenia i ich charakterystyka (organizacja służb zaopatrzeniowych)Synergia logistyki zaopatrzenia i produkcji umożliwia ograniczenie kosztów materiałów, transportu i magazynowania.. Przedstawić podstawy i koncepcję prostej i rozszerzonej zasady ABC w selektywnej gospodarce magazynowej.. Zamawianie materiałów, choć realizowane jest w kanałach logistycznych, musi spełniać szereg warunków formalnych natury ekonomiczno-finansowej.Operatywne zadania zaopatrzenia - dotyczą decyzji krótkoterminowych: Sterowanie dostawcami Odbiór i magazynowanie, Przygotowanie materiałów do wydania..

Zadania logistyki zaopatrzeniaInne zadania przykładowe 1.

Zaopatrzenie obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika.. Logistyka produkcji (I): Podsystem systemu logistyki, który realizuje określone przez niego zadania lub dyscyplina wiedzy, która poprzez badania, właściwą politykę, realizację funkcji logistycznych, formułowane zasady, instrumenty realizacji, regulacji oraz właściwe logistyce rozwiązania systemowe zapewnia racjonalną .miotów logistycznych, a jednym z nich są centra logistyczne, w których realizują się takie funkcje jak: transport, magazynowanie i zarządzanie zapasami, pakowa- nie, kompletacja, spedycja, obsługa celna, ubezpieczenia, obrót opakowaniami i ich Przedstawić koncepcję magazynu kompletacji.. Oblicz (1) dzienne zużycie surowca, (2) zapas rezerwowy, (3) zapas bieżący, (4) zapas maksymalny orazLogistyka powinna zapewniać dostępność fizyczną do posiadanych zasobów w wymiarze czasowym, przestrzennym i efektywnościowym, a jej podstawowym celem jest dostępność do produktu o właściwej ilości, czasie, po odpowiednim koszcie..

Wymienić działy logistyki w ujęciu funkcjonalnym i fazowym.

Zasady logistyki w zaopatrzeniu: • Tworzenie między dostawcami a odbiorcami stosunków opartych na .Jak wynika z rysunku 3, logistyka zaopatrzenia poprzez bezpośrednie relacje z dostawcami (zewnętrznymi bądź zewnętrznymi) ma za zadanie zapewnić wszystkie materiały do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa, a proces ten ma zagwarantować kompletność i jakość dostawZadania, jakie stoją przed służbami zaopatrzenia na poziomie operacyjnym, to przede wszystkim:- wybór dostawcy,- utrzymanie stosunków z dostawcami zgodnie ze strategią firmy,- kontrola stanu zapasów,- planowanie potrzeb zaopatrzeniowych,- uzupełnianie zapasów,- wybór sposobu transportu towarów do miejsc zużycia lub sprzedaży.Wybór dostawcy jest często decyzją strategiczną, zwłaszcza dostawców najważniejszych dóbr zaopatrzeniowych, z którymi podpisane są długoterminowe .Wybrane zadania z przedmiotu "Logistyka zaopatrzenia i produkcji" - zestaw 2 p41 Proszę wykonać zadania.2 Czas trwania sprawdzianu 20 minut 1.. Logistyka produkcji w głównej mierze skupia się na zapewnieniu optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie wytwarzanie wszelkiego typu dóbr.Inne zadania logistyki zaopatrzenia: zarządzanie przepływem surowców zgodnie planem produkcji, tworzenie strategii zakupów, wybór i pozyskiwanie dostawców, ustalanie warunków zakupów i negocjacje umów.. W logistyce zaopatrzenia występują trzy zasady zewnętrznego zaopatrzenia materiałowego: indywidualne zaopatrzenie - przedsiębiorstwo nie magazynuje materiałów, ponosi niewielkie koszty magazynowania, niskie.. zaopatrzenie z utrzymaniem zasobów - utrzymywanie materiałów w zapasie, aby w razie .Logistyka zaopatrzenia w firmie ma wiele funkcji, jakimi są głównie: efektowna współpraca z dostawcami, optymalizacja dotycząca kosztów zaopatrzenia, sterowanie dostawami sprawnie i z doświadczeniem, synchronizacja wszelkich procesów dotyczących dostaw, spełnianie potrzeb materiałowych w firmie, .Kontakt z dostawcami, pozyskanie niezbędnego surowca i wreszcie magazynowanie to główne zadania logistyki zaopatrzenia i jednocześnie jeden z etapów łańcucha dostaw.. Logistyka zaopatrzenia - system zarządzania przepływem materiałów od dostawców do obszarów produkcji za .Zadania logistyki różnią się od zadań innych sfer działalności przedsiębiorstwa - zbytu, produkcji i zaopatrzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt