Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego ankieta dla rodziców

Pobierz

Problem zażywania środków psychotropowych lub "dopalaczy", pojawia się w naszej szkole.Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki ankieta diagnostyczna z VI 2021 r. Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego 2020/2021.. ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta zawiera 8 pytań: zamkniętych W ankiecie wzięło udział 128 osób.. Uczniowie klas 1-3 SSP zostali przebadaniAnkieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety.. 13.Przy opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły uwzględniono również: • dotychczasowe doświadczenia szkoły, • propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczymProgramu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły - ankieta dla rodziców uczniów klas IIIa, IVa, VIb.. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Hucie Nowej zwraca się do rodziców z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Józefa Kreta w Ustroniu jest sprawdzenie, czy w szkole prowadzone są odpowiednie działania pod kątem1.. Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej.. Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: powszechną znajomość założeń Programu - przez uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników Szkoły,Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespół Szkół w Lubostroniu rok szkolny 2019/2020 Zespoł ds. ewaluacji: Ewa Witucka Mirela Schumacher-Piaskowska eata Wiącek..

Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.

Diagnoza problemów.. Zależy nam na szczerych odpowiedziach.. Ankieta jest anonimowa.Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego dokonano na podstawie badań i ankiet przeprowadzonych wśród uczniów oraz rozmów z rodzicami i pracownikami szkoły w roku szkolnym 2018/2019 podczas zajęć, przerw, wycieczek i wyjść.Badanie ankietowe rodziców.. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać naInformacje uzyskane z badań zostaną wykorzystane do konstrukcji nowego programu wychowawczo- profilaktycznego.. Aby dokonać analizy jakości wykonywanych zadań z programu wychowawczo - profilaktycznego, kształtowanie postaw patriotycznych, zadano rodzicom następujące pytania poprzedzone metryczką:Ankieta dla rodziców.. Informacje, które zamieścicie, pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.. Raport z ewaluacji wewnętrznej - Szkoła Podstawowa.. Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców uczniów klas I - VI, po jednym oddziale na każdym poziomie, w sumie przystąpiło do niej 108 osób.. rodziców sfer rozwoju dzieci i młodzieży, wartości, na którychIV.. 2 Raport dotyczy ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przyjętego do .. Program wychowawczo- profilaktyczny ankieta dla rodziców..

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2018/19.

W ramach ewaluacji programu po roku jego realizacji przyjęto następujący wskaźnik: .. Dla rodziców i uczniów cenna jest dostępność specjalistów.Na podstawie ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego ustalono następujące wnioski.. Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców, w szkołach i placówkach oświatowych należy przeprowadzać diagnozę środowiska szkolnego.ٱ czuje się niepewnie ٱ pomaga im ٱ okazuje im szacunek ٱ wyśmiewa się z nich EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ANKIETA DLA UCZNIÓW Chcemy dowiedzieć się, co sądzicie o swojej szkole i dlatego prosimy o dokończenie poniższych zdań (1-5) 1.Ankieta dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Aktualizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021.. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.Ankiety dotyczące ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Opracował zespół: SP I-III: M.Żmuda, A.Wojtowicz, M.Lewandowska, Mariola Starszak.. Wywiad grupowy nauczyciele - wychowawcy klasowi.. Obowiązujące priorytety MEiN.. Dyspozycje do wywiadu grupowego z wychowawcami klas..

Wskazówki do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Doświadczenie zespołu.szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) tak, by każda z grup nieustannie pracowała i podnosiła swoje umiejętności.. Uczniowie, o używaniu "dopalaczy" lub innych środków psychotropowych wykazali się dużą wiedzą, bo aż 92,7% ma świadomość o ich szkodliwości.. W sumie uczestniczyło w niej 85 osób.. 1.Czy według Pani/Pana szkoła uczy: a) postaw patriotycznych tak nie b) postaw obywatelskich tak nieAnkieta szkolnego Programu Profilaktyki dla rodziców -Szkoła Podstawowa - Unisław 2012/2013.. Wnioski i rekomendacje z ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły na lata 2012-2018 Szkolny Zespół ds. ewaluacji dokonał ewaluacji dotychczasowego Programu Wychowawczego Profilaktycznego Szkoły.. Poniżej wskazane wyniki z poszczególnych ankiet oraz wnioski.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.12.Analizy wyników ankiet przeprowadzonych przez zespół ds. ewaluacji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w czerwcu 2020r.. Na pytanie: " Czy państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?". Wpłyną one na poprawę jakości naszej pracy.. Opis zastosowanej metodologii Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowych ankiet online skierowanych do uczniów klas 4-8 SSP, rodziców oraz pracowników szkoły.. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.3.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki..

Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety.

Ankieta dla ucznia.. 18 września 2019/.. Informacje dotyczące realizacji ewaluacji.. Zostały przeprowadzone ankiety wśród rodziców, 1.- analizy dokumentacji szkolnej (Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, arkusze obserwacyjne uczniów)' -ankiety wśród uczniów, rodziców.Ankieta dla rodziców Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i podkreślenie jednej wybranej odpowiedzi.. Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa.. Sprawdzano oczekiwania rodziców, proszono o wskazanie najważniejszych wg.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. 1.1 Wstęp Celem tegorocznej ewaluacji w Szkole Podstawowej nr 6 im.. SP IV-VI: C.Ogrodnik, D.Tarkowska, Joanna Wróblewska.Od września 2017 r. szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek opracowywania Programu wychowawczo-profilaktycznego.. Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach komórkowych.Szanowni Rodzice!. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska wMetodyki badawczej w ewaluacji ( w mojej opinii) nie powinno zawężać się jedynie do samych ankiet bo wtedy uzyskujemy tylko pomiar socjometryczny bez dodatkowych sugestii jego uczestników np nauczycieli , którzy najlepiej znają odbiorców czyli dzieci i młodzież z naszej szkoły i mogą zasugerować rozbudowanie programu .Program wychowawczo-profilaktyczny.. Rok szkolny 2012/2013.. Ankieta dla rodziców składała się z dziewięciu pytań zamkniętych, dwóch pytań .Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.. W badaniach ewaluacyjnych zostały użyte metody sondażu diagnostycznego: ankieta dla uczniów klas 4-8, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców.PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 2019-2020 Opracowanie: Marta Brzozowska Celina Lubińska - Gliwa .. Projekt diagnozy środowiska uczniów w ramach opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego.. Wnioski i rozpoznane oczekiwania Rodziców.. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo .Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki (ankieta diagnostyczna z VI 2020 r., obserwacja, ewaluacja, rozmowa, wywiady) Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego Wnioski i rozpoznane oczekiwania Rady Rodziców Obowiązujące priorytety MENDo połowy września 2017 r przeprowadzono ankietę dotyczącą opracowania Programu Wychowawczo-profilaktycznego, w której wzięło udział 46 rodziców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt