Ocena sytuacji rodziny wzór

Pobierz

do pogorszenia sytuacji finansowej wnioskodawcy i jego rodziny.roku niżej wymienione dochody: Przed wypełnieniem przeczytać pouczenie.Uczestnicy są proszeni o przywiezienie jednego wzorcowo wypełnionego planu pomocy dziecku, lub oceny okresowej rodziny, lub oceny sytuacji dziecka, w celu omówienia go w ramach superwizji.. Ocenę sporządza się na arkuszu okresowej oceny pracownika socjalnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.. Po zatwierdzeniu kryteriów oceny Dyrektor niezwłocznie zapoznaje ocenianego pracownika z zatwierdzonymi kryteriami oceny.. Opinia o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.. Ocena okresowa jest: pozytywna lub negatywna.. ARKUSZ DIAGNOZY/OCENY SYTUACJI RODZINY Dane rodziny współpracującej z asystentem rodziny Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………….. W tym celu wykorzystuje on swoje podstawowe narzędzie pracy - rodzinny wywiad środowiskowy.WZÓR Wniosek o wgląd w sytuację dziecka Miejscowość, Data Do Sądu Rejonowego w……………….. Wydział Rodzinny i Nieletnich Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającej adres i pieczęć instytucji WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA Przykład: Wnoszę o:unikanie porównania z własną osobą, racjonalna i obiektywna ocena sytuacji problemu).. Okresowa ocena sytuacji rodziny ma na celu weryfikację ustalonego planu pomocy rodzinie..

Ocena sytuacji dziecka.

Wzór oceny sytuacji dziecka stanowi załącznik do Procedury oceniania sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - Załącznik Nr 3 2.. Oświadczenie opiekuna prawnego.. Pismo o braku podjętych działań w rodzinie zastępczej.. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Na podstawie art. 107 ust.. * W sytuacji potrzeby kontynuacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - przez kolejny okres czasu - do części A dołącza się kolejne części B Wypełnia tylko dyrektor *** Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w przypadku kiedy ta sama lub inna forma pomocy jest zalecana na kolejny okres czasu, zespół ponownie .sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, przeciwdziałanie jej marginalizacji ..

(pełnego) "Ocena sytuacji rodziny.

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dzieckaoceny sytuacji rodziny.. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje: § 1. wzór oświadczenia o stanie majątkowym.Karta podjętych działań.. Wniosek o koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.. Wnioski pracownika socjalnego" lub analogicznie w pkt III cz. IV wywiadu środowiskowego (aktualizacji).. PDF (55.65 KB) Liczba pobrań:2850.zastępczej.. Strony kontraktu socjalnego 1.. W skład zespołu mogą .Asystent rodziny wielokrotnie ocenia sytuację rodziny, oraz efekty osiągane w pracy z podopiecznymi.. Data dodania: 6 lipca 2016. o pomocy społecznejDokumenty: Zgoda na współprace, plan pracy z rodziną, okresowa ocena sytuacji rodziny, notatki z konsultacji z rodziną i pracownikami służ, miesięczny harmonogram pracy, ewentualne pisma dotyczące rodziny i tyle.6.. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.. Okresowa ocena sytuacji rodziny, musi być poprzedzona spotkaniem zespołu interdyscyplinarnego, w skład które wchodzą: asystent rodziny, pracownik socjalny i specjalista pracy socjalnej z rodziną..

Ocena rodziny zastępczej.

Ocena sytuacji jest wypadkową wiedzy pracownika i wy-obrażeń rodziny.. zm.) CZĘŚĆ I USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO I.. Regulacja wprowadzona w § 4 nowego rozporządzenia - pomimo tego że wydawałaby się niepozornie różniąca się od dotychczasowej - znacząco, w naszej ocenie, wpływa na treść nowych wywiadów.rodziną, •dokonanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, •monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, •sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,U nas piszemy okresowa ocene sytuacji rodziny podsumowujac osiągnięte cele lub ich brak.. Sprawozdanie z objęcia pomocą rodziny zastępczej.. Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z: wydruku prezentacji szkoleniowych,Rodzinny wywiad środowiskowy.. Nienarzucanie rodzinie swojego zdania ani gotowych rozwiązań (to rodzina jest ekspertem w swoich sprawach, a nie pracownik, to rodzina wie najlepiej czego jej potrzeba).Diagnozy - oceny sytuacji zwi ązanej z problemem osoby/ rodziny, dokonuje si ę w oparciu o wykorzystane techniki i narz ędzia zbierania, opisu i analizy danych /prosz ę zaznaczy ć narz ędzia, którymi posłu żono si ę do tej pory w zakresie opisu i analizy sytuacji osoby / rodziny/Mpips..

6 lipca 2016 Dokumenty asystent rodziny.

Ocena zawiera uzasadnienie.. Przyczynę zakończenia klasyfikujemy wg rubryk w sprawozdaniach półrocznych: - osiągnięcie celu - zaprzestanie współpracy przez rodzinę - brak efektów współpracy - zmiana metod pracy Piszemy wniosek o zakończenie współpracy z w/w powodów.. Ocena sytuacji dziecka.. Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na posiedzeniu z udziałem: 1) odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka; 2) pedagogiem; 3) psychologiem; 4) właściwym asystentem rodziny; 5) przedstawicielem ośrodka adopcyjnego;Wzór oświadczenia przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 2.9 W przypadku, gdy analiza sytuacji rodziny nie wykazała problemu/ów (np. sygnał był nieuzasadniony), pracownik socjalny dokumentuje ten fakt w treści rodzinnego wywiaduWZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I. wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r.Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach.. Do asystenta należeć będzie wnikliwsza ocena sytuacji, uwzględniająca zasoby rodziny, a więc∗za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, ∗w miejscu zamieszkania rodziny, także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną lub w miejscu wskazanym przez rodzinę Założenia ogólnezakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej (art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004r.. Kategoria: Druki, formularze.. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 .. Równocześnie odnotowano zmniejszenie się liczby takich rodzin o 17%,modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy asystenta rodziny, planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny, wzorów pism.. Cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina, umożliwiające przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej Po uzyskaniu wspólnego stanowiska co do oceny sytuacji, zgodnie z punktem II-4 klient oraz pracownik socjalny przystępuje do ustalania celów.Asystent rodziny dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, która przedstawia Kierownikowi Ośrodka ( wzór zał.. Dane osoby/rodziny1) zawierającej kontrakt socjalny: 1 Nazwisko 2 Imię 3 Adres zamieszkania /pobytu 4 PESEL 1 NazwiskoRozpoznanie sytuacji rodziny Towarzyszenie emocjonalne formularz - opis sytuacji osoby/rodziny Opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.. Pobierz druk.. Wstępnej oceny sytuacji dokonuje pracownik socjalny przeprowadzający wywiad.. Towarzyszenie emocjonalne Informator Ministerstwa, Plan pracy z rodziną Formularz: indywidulany katalog możliwego wsparcia Upoważnienie Realizacja utworzonego katalogu możliwego wsparcia; Tow. emocj.aktywnego słuchania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt