Skutki walki o granicę wschodnią

Pobierz

Wstaw znak "x" obok stwierdzeń odnoszących się do inkorporacyjnej koncepcji granicy wschodniej.. 83% Kształtowanie się wschodniej i zachodniej granicy państwa po I W.Ś.. 1.Dwie koncepcje dotyczące granicy wschodniej Polski.-inkorporacyjna (Romana Dmowskiego) -federacyjna ( Józefa Piłsudskiego) Przeczytajcie podrozdział "Koncepcje granicy wschodniej" wraz z tekstem źródłowym ze stronyTemat: Walka o granicę wschodnią.. Stronami konfliktu były: proklamowana 1 listopada 1918, przez społeczeństwo ukraińskie Galicji Wschodniej, Zachodnioukraińska Republika Ludowa po jednej stronie oraz polskie .WALKA O GRANICĘ WSCHODNIĄ PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ 1.. 23 stycznia 1919 r. wojska czechosłowackie, łamiąc porozumienie, wkroczyły na Śląsk Cieszyński, za rzekę Olzę, dochodząc aż pod Skoczów.. Na Górnym Śląsku, zanim doszło do plebiscytu, ludność polska dwukrotnie zbrojnie manifestowała swą wolę przyłączenia do Polski.Najdłużej toczyły się walki o granicę wschodnią, nie tylko z Ukraińcami, ale także i z wojskami radzieckimi.. Duży wpływ na sytuację na wschodnie miał fakt, iż Rosja wycofała się z I wojny światowej na początku 1918 r.o granica wschodnia - Polska winna byd krajem jednolitym — mniejszości narodowe winny stanowid taką mniejszośd, by z łatwością uległy asymilacji (polonizacji).. w Spa(Belgia), brytyjski premier Lloyd George,Walka o granice po I wojnie Światowej Polsko-ukraiński konflikt o Lwów i Galicję Wschodnią rozgrzał na tydzień przed powstaniem rządu lubelskiego..

"Walka o granicę wschodnią"- wojna polsko-bolszewicka Co to właściwie było?

Zwróć szczególną uwagę na: 1.. Bardzo różniły się między sobą.Granica wschodnia.. W związku z tym uważał, że w granicach paostwa polskiego winny znaleźd się te obszary, na którychWojna z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową o Galicję Wschodnią - 1.11.1918 r. - do lipca 1919 r.; ofiarna walka Orląt Lwowskich; wyparcie Ukraińców za Zbrucz przez armię polską (Błękitna Armia gen. Józefa Hallera)Temat: Walka o granicę wschodnią.. a. koncepcja Romana Dmowskiego.. Pierwsze starcia Skutki wojny Premier Władysław Grabski, liczył na poparcie i pomoc państw ententy w walce z bolszewikami, ale na konferencji w lipcu 1920r.. Polska zaprotestowała.Lekcja dotycząca niełatwego procesu ustalania wschodnich granic II Rzeczypospolitej.. Henryk Mierzwiński, Wojna polsko-sowiecka , Biała Podlaska 1991.. Konieczne jest zbudowanie sojuszu Polski i państw graniczących z Rosją Sowiecką.Antoni Czubiński, Walka o granice wschodnie Polski w latach , Wyd.. Państwa zachodnie zaproponowały linię podziału przebiegającą wzdłuż tzw. linii Curzona, która była zbliżona do granicy Rosji po III rozbiorze.. Koncepcja federacyjna.walki o wschodniĄ granicĘ Idea inkorporacji - propagowana przez Romana Dmowskiego, zakładała włączenie ziem na zasadzie narodowej (Polska dla Polaków); na przyłączanych ziemiach ludność niepolska powinna być w mniejszości, aby łatwo ją było zasymilować z ludnością polską..

W historiografii radzieckiej i rosyjskiej front wschodni jest znany jako wielka wojna ojczyźniana (ros.KARTA PRACY KL 7 - Walka o granicę wschodnią - str 222-227 1.

Listopad 1918 r. polska Rada Narodowa i czeski Narodni Vybor podpisały układ o podziale obszaru, granicy etnicznej.. Cud nad Bugiem?Walka o kształt państwa polskiego, w latach 1918 - 1923; Walka o granice po I wojnie światowej; Główne problemy polityczne i gospodarcze Polski w latach ; Trudności i osiągnięcia w budowie państwa polskiego .15 marca 1923 r., po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Ambasadorów, w Paryżu pod przewodnictwem premiera Francji Raymond Poincaré, podpisano dodatkowy protokół do Traktatu Wersalskiego zatwierdzający ostatecznie wschodnią granicę II Rzeczypospolitej i uznający tym samym przynależność do niej Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny.Walki o granice wschodnie II Rzeczpospolitej Polskiej Po III rozbiorze Polska na długie lata zniknęła z mapy świata.. Linki zewnętrzne.. O wydarzeniach opowiada Robert NowakowskiWalka o granice II Rzeczypospolitej RxWlb6sghxbcF 1 11.11.1918 symboliczne odzyskanie przez Polskę niepodległości , 1919 początek wojny polsko-bolszewickiej , 1920 plebiscyty na Warmii i Mazurach , 15.8.1920 bitwa warszawska , 20.3.1921 plebiscyt na Górnym Śląsku , 1921 pokój w Rydze , 1923 ostateczne zatwierdzenie granic Polski2 Walka o granicę wschodnią Na dobry początek Wstaw znak "x" w kratki obok stwierdzeń odnoszących się do inkorporacyjnej koncepcji granicy wschodniej..

85% II Wojna ŚwiatowaWalki o granicę wschodnią Ofensywa bolszewików Bitwa warszawska - cud nad Wisłą, - walki o Radzymin, - bitwa pod Komarowem (Siemion Budionny).

Ludność litewska, ukraińska i białoruska musi ulec polonizacji.. 1 Cele lekcji: Uczeń: − omawia koncepcje polskiej granicy wschodniej − omawia przebieg Bitwy Warszawskiej i jej skutki − wymienia postanowienia pokoju ryskiego − przedstawia, w jaki sposób Polska przyłączyła ziemię wileńską 2.. Konieczne jest zbudowanie sojuszu Polski i państw graniczących z Rosją Sowiecką.Granica między Polską a Niemcami biegła wzdłuż Wisły po jej wschodnim brzegu.. b. założenia: - wcielenie do Polski ziem z przeważającą liczbą ludności polskiej - polonizacja mniejszości narodowych.. Walki Polaków o Wilno w 1919 roku (w lutym ruszyła kontrofensywa pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego, którego oddziały wkroczyły do Wilna 19 kwietnia) zakończyła się wyparciem bolszewików i rozgraniczeniem Polski i Litwy na zasadzie etnicznej.Bitwa o Lwów, inaczej obrona Lwowa - polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia.Obrona Lwowa w 1918 była częścią wojny polsko-ukraińskiej ().. Walki rozpoczęły się od opanowania 1 listopada przez żołnierzy austro-węgierskich pochodzenia ukraińskiego większości .Temat: Walka o granicę wschodnią.. Sytuacja na ziemiach wschodnich na przełomie 1918 / 1919 r. Polska walczyła o swoją granicę wschodnią z Litwą o Wileoszczyznę, z Rosją bolszewicką o Białoruś i z Ukraiocami o Galicję Wschodnią (Lwów)..

- Siemion Budionny, - Michaił Tuchaczewski, - Rada Obrony Państwa, - Władysław Grabski, - linia Curzona, - Tymczasowy Komitet RewolucyjnyWalka o granicę wschodnią Polski .

Część wprowadzająca.Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - koniec I wojny światowej w 1918 r. przyniósł odbudowę państwa polskiego, którego istnienie przerwał III rozbiór Polski w 1795 r. Formowanie terytorium państwa polskiego rozpoczęte pod koniec 1918 r. trwało do 1922 r. i w takim kształcie przetrwało do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r.Front wschodni - całokształt działań wojennych podczas II wojny światowej w Europie Północnej, Wschodniej, Środkowej i Południowej pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim oraz ich sojusznikami, który miał miejsce między 22 czerwca 1941 a 9 maja 1945 roku.. Koncepcje odbudowy terytorialnej Polski.. Dopiero po I wojnie światowej w 1919podpisując traktat pokojowy zwany traktem wersalskim, postanowiono, że Niemcy mają zwrócić Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.Wojna polsko-ukraińska (ukr.. 1.Dwie koncepcje dotyczące granicy wschodniej Polski.-inkorporacyjna (Romana Dmowskiego) -federacyjna ( Józefa Piłsudskiego)Przeczytajcie podrozdział "Koncepcje granicy wschodniej" wraz z tekstem źródłowym ze strony 222 i wpiszcie do zeszytu w formie punktów w tabeli założenia każdej z tych koncepcji.Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów.. Ludność litewska, ukraińska i białoruska musi ulec polonizacji.. Instytut Śląski, Opole 1993.. Konflikt polsko - ukraiński 31 X/1 XI 1918 r. a) Zajęcie Lwowa przez UkraińcówWalka o granice zachodnią, północną i południową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt