Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Pobierz

2 D - M WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. opracowane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa oraz BZDBDiM W -waSzczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIE: "REMONT (ODNOWA) NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 532 I 611 PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ SADLINKI" Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233140-2 Roboty drogoweSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT do projektu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych przy ul. Komunalnej w Iławie ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S - 00.00.00 - Wymagania ogólne 3-15 S - 01.01.01 - Obsługa geodezyjna 16-19SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 26 PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ na ul. Św. ANNY w ZDZIESZOWICACH Powiat : Krapkowice, Gmina: Zdzieszowice Obręb ew.: Zdzieszowice160505_4.0007, - Działka nr 500/13 z k.m.2, 47 - 330 Zdzieszowice, ul. Św. Anny 21 a SPECYFIKACJE .wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nowej nawierzchni żwirowej na drogach gminnych oraz związanych z wykonywaniem remontów cząstkowych istniejących nawierzchni żwirowych na drogach gminnych..

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich.

Określenia podstawowe Ul. Plac Jana z Głogowa 7 Działka geod.. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tytuł: REWITALIZACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SIEWIERZ Inwestor : PGL LP Nadleśnictwo Siewierz ul.. WSTĘP 1.1.. 2. budowa budynku garaŻowo- magazynowego z agregatem prĄdotwÓrczym i boksami na kruszywa.. Osiedle Mielżyńskiego 5a OBIEKT: Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu przy ul.. Piastowskiej - DP nr 1910N i łącznika drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice z ul. Dworcową w Suszu na działkach nr 139, 135 i 136/3 - obręb 5 m. Susz.. 251 obręb 0002 Matejki, Jednostka ewidencyjna GłogówszczegÓŁowe specyfikacje techniczne obejmujące następujące zagadnienia: 1. wstĘp 2. materiaŁy 3. sprzĘt 4. transport materiaŁÓw 5. wykonanie robÓt 6. kontrola jakoŚci robÓt 7. obmiar robÓt 8. odbiÓr robÓt 9. podstawa pŁatnoŚci 10. przepisy zwiĄzane b.01.00 roboty ziemne i zagospodarowanie terenu kod cpv 45111200-0 roboty .Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Stale - Bukie nr 10203R w km 0+000 - 0+700" 1 Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót D 00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE" 2 D 01.01.01 "ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH" 16SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2019" Adres: drogi powiatowe na terenie Powiatu Stargardzkiego Inwestor: Zarz ąd Dróg Powiatowych ul.1.3.2..

2004r., nr 202, poz. 2072, tekst jednolity ...SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa obiektu: "Rozbudowa drogi ... (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych.

WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT .sst- 01.01. roboty malarskie 1/8 szczegÓŁowe specyfikacje techniczne wykonania l odbioru robÓt budowlanych sst - 01.01. roboty malarskie kod cpv 45442100-81 1 szczegÓŁowe specyfikacje techniczne (wykonania i odbioru robÓt) przebudowa kanalizacji deszczowej po istniejĄcej trasie w terenie przy ul. świrki i wigury w kroŚnie inwestor : gmina krosno krosno ul. lwowska 28a opracował : mgr inŝ.szczegÓŁowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdŁuŻ ul. sukiennikÓw i waŁowej, na dz. nr 1665, 1675, 1676/2, 1672, 2321, 1674 i czĘŚci dziaŁek 1676/3, 1684/15, 1531/2 w chojnicach inwestor: gmina miejska chojniceSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu przy ul.. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s ą wymagania dotycz ąceSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wykonania tymczasowej przeprawy mostowej wraz z dojazdami w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z przeprawą mostową" w miejscowości Prudnik Nr dokument..

Zakres stosowania SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy dla ...szczegÓŁowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt 1. rozbudowa ,przebudowa, nadbudowa budynku biurowo magazynowo-warsztatowego.

Łysa Góra 6 42 - 470 Siewierz Siewierz, wrzesień 2021r.. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00 - Wymagania ogólne, str. 3 - 4 2. : M083 - K.1 Nr umowy: ZP-I.272.4.2017 z dnia 5.04.2017r.. InwestorSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian ostatniej kondygnacji północnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.. z o.o. 6SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres budowy: droga powiatowa nr 1340D w miejscowości Świątniki, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świątnikach (część pasa drogi powiatowej nr 1340D)"SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres budowy: pas drogi powiatowej nr 1321D na odcinku między drogą wojewódzką nr 439 (300m od skrzyżowania) w stronę Rudy Żmigrodzkiej, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie Nazwa zadania:SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa chodnika dla pieszych w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 515 przy ul. Pieni ężnego w Suszu na działce nr 5 - obr ęb nr 3 Susz opracowane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa oraz BZDBDiM W -wa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 00.00.00/2002 r.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT BUDOWY: SZKOŁA W DURSZTYNIE - KOSTKA BRUKOAW INWESTOR: Urz ąd Gminy w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 1..

Specyfikacje Techniczne zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt